گزارش عملكرد 6 ماهه مديريت مالي دانشگاه
 به گزارش روابط عمومي دانشگاه، محمد سلمان احمدي مدير امور مالي دانشگاه در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني خبري روابط عمومي دانشگاه به ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه اين مديريت پرداخت.
مدير امور مالي دانشگاه با بيان اينكه ساماندهي ادارات حوزه مديريت مالي و افزايش انگيزه در بين پرسنل از مهمترين اولويت هاي آغاز فعاليتم در اين حوزه بوده است گفت: در اين راستا اولين اقدام انتخاب رؤساي ادارات با توجه به تجارب و توانمندي هايي كه داشته و ابلاغ آن از سوي معاون توسعه دانشگاه بود.
 
 
 محمد سلمان احمدي كه از 29 فروردين امسال مسئوليت جديد را عهده دار شده است، ادارات حوزه امور مالي را به شرح ذيل اعلام كرد:  اداره نظارت و پايش عملكرد ، اداره حسابداري مديريت، اداره حسابداري منابع و تأمين اعتبار، اداره درآمد و اداره حسابداري پرسنلي و بازنشستگان
 
ساماندهي اموال دانشگاه از اولويت هاي مديريت مالي
وي با اشاره به بحث ساماندهي اموال دانشگاه به عنوان يكي از ديگر از اولويت هاي كاري اين حوزه خاطرنشان كرد: اين كار با صورت برداري اموال، از اول خرداد شروع شده و مي بايست صورت برداري عيني از اموال با دفاتر و نرم افزار نظام نوين مالي مغايرت گيري شود كه در حال حاضر %50 كار پيشرفت داشته و اين اقدام ادامه خواهد داشت.
مدير امور مالي دانشگاه با اشاره به سامانه سادا(سامانه اموال دستگاه هاي اجرائي) كه مربوط به وزارت اقتصاد دارايي مي باشد گفت: در اين سامانه اموال غير منقول املاك دانشگاه، چه املاك سند دار و يا فاقد سند بايد ثبت شود و در حال حاضر سامانه پيشرفت %88 را نشان مي دهد  كه روند خوبي است و در ماه هاي آينده به %100خواهد رسيد.
احمدي ادامه داد: در اين مدت تجزيه و تحليل اطلاعات مالي به خصوص در رابطه با مجتمع رفاهي سلامت در سال 96 و محاسبه نقطه سر به سر تجهيزات پاراكلينيكي و بخشهاي بيمارستاني، محاسبه بهاء تمام شده سرانه دانشجوي پزشكي و دندانپزشكي را داشته ايم و برنامه اداره حسابداري مديريت براي سال97 محاسبه قيمت تمام شده ساير خدمات خواهد بود كه در واگذاري ها به مديران كمك بزرگي خواهد كرد و بدين منظور ما كميته تجزيه و تحليل اطلاعات مالي را تشكيل داديم و ابلاغ اعضاء صادر شده و در اولين جلسه كميته منابع و مصارف بيمارستاني مورد تحليل قرار گرفت.
وي افزود: به منظور تحليل در گزارش گيري مالي و مديريتي- كميته تخصصي كدينگ حسابها و نرم افزارهاي نظام نوين مالي تشكيل شد، براي اعضاء اين كميته نيز ابلاغ صادر شد، در اولين جلسه براي كليه پرداختي هاي پرسنلي كدينگ عمومي يكسان تعريف شد كه در كل واحدهاي تابعه بصورت يكپارچه ثبت خواهد شد.
مدير امور مالي دانشگاه ادامه داد: علاوه بر اعتبارات تخصيص يافته و درآمدهاي اختصاصي واحدها، بيش از 250 ميليارد ريال نقدينگي دراختيار واحدها قرار گرفته تا نسبت به پرداخت مطالبات پرسنلي – تأمين دارو- و ملزومات پزشكي براي دوره هاي تعيين شده كه از اولويتهاي وزارتخانه بود اقدام نمايند.
 
احمدي با بيان اينكه پرونده حسابرسي براي واحدهاي تابعه كه براي كنترل عملكرد و ارزشيابي واحدهاي تابعه مؤثر هست در سال 97 تشكيل شد گفت: به منظور رفع ابهام در قوانين و مقررات، كميته فني تخصصي قوانين و مقررات مالي را تشكيل وبراي اعضاء اين كميته نيز ابلاغ صادر شد و در دو جلسه اي كه تاكنون برگزار شده است ابهامات ارجاع شده مطرح و با مشاركت كارشناسان خبره حسابداري و مديريت حقوقي به سوالات واحدها پاسخ داده شد.
 
توجه به توانمندي همكاران با مديريت مشاركتي و تفويض اختيار
 احمدي با بيان اينكه اعطاي اختيارات تصميم گيري و سهيم كردن افراد زيرمجموعه در تصميم گيري ها بعنوان يك برنامه سازماني مد نظر هست گفت: مديريت مشاركتي ، داشتن اهداف روشن ، فراهم كردن اطلاعات مورد نياز همكاران، تفويض اختيار و ارزيابي عملكرد همكاران از مولفه مهم براي مدنظرقرارگرفتن توانمندي همكاران زيرمجموعه خواهد بود  
وي در پاسخ به اين سوال كه مديريت امور مالي براي نوسازي و ارتقاي سطح فناوري مديريت و واحدهاي تابعه با بكارگيري نرم افزار نوين همراه با ارتقاي سطح دانش كاركنان چه برنامه هايي دارد وتاكنون چه اقداماتي انجام شده است؟ گفت:
•    جهت متمركز كردن حسابهاي درآمدي دانشگاه در سال 97 يك حساب در بانك مركزي افتتاح شد. واريزي به حسابها بر اساس نوع خدمت، نوع بيمه و نام واحد با شناسه واريز خواهند شد كه در راستاي گزارش گيري آنلاين واريزي ها در نرم افزاري انتخاب شده كه به زودي اجرا مي شود.
•    بحث جمع آوري تعرفه هاي كاغذي در واحدهاي بهداشتي با خريد نرم افزار يكپارچه در ماه هاي آتي در دستور كار قرار دارد. برگزاري جلسات مسئولين مالي واحدهاي تابعه هر 45 روز در راستاي بهبود عملكرد واحدها انجام مي شود .
•    برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت ارتقاي علمي همكاران در صورت آماده سازي زيرساخت راه اندازي وب سرويس در سايت مديريت مالي جهت شفاف سازي هزينه هاي مصرفي هر پرسنل، اموال تحويلي به هر پرسنل، در دست اقدام است كه با همكاري مديريت IT در آينده قابل اجرا خواهد بود.  
•    كتابچه گزيده قوانين و مقررات كاربردي مالي در دانشگاههاي علوم پزشكي تدوين و چاپ شده و در اختيار روساي شبكه ها، مسئولين بيمارستان ها و مسئولين امور مالي قرار مي گيرد.   
 
منظم شدن جريان وجوه نقد دانشگاه در سال 97
مدير امور مالي دانشگاه در پاسخ به اينكه تاكنون چه اقداماتي جهت وصول بموقع دانشگاه واعتبارات ابلاغي صورت گرفته است گفت:
اعتبارات سال قبل در سر فصل بهداشت و درمان %88–آموزش %68و دانشكده پيراپزشكي فردوس %39 تخصيص پيدا كرد و درآمدهاي اختصاصي سال 96 بيمه سلامت و بيمه تأمين اجتماعي از شهريور 96 تا پايان سال 96 به دانشگاه پرداخت نشد  و اين كسري اعتبار منجر به عدم پرداختي هاي پرسنلي و بازار گرديد، اما در سال 97 برنامه متفاوت شد و با تفاهمنامه اي كه با بيمه سلامت و تأمين اجتماعي به امضاء رسيد. گرچه مشكلاتي را به همراه داشت ولي جريان وجوه نقد را منظم كرد، در سال 96 نمي دانستيم كه هر ماه چقدر دريافتي از بيمه ها داريم كه در سال 97 با تفاهمنامه-هايي كه امضاء شد، تا حدودي مشكلات مرتفع خواهند شد- و وقتي منابع مصوب تخصيص داده شود آن سيكل هاي معيوب تكرار نخواهند شد و برنامه ريزي و تأمين مالي هم با مشكل مواجه نخواهند شد- با بيمه سلامت تفاهمنامه اي امضا كرده ايم كه با ارسال اسناد به بيمه سلامت %70  بصورت علي الحساب ماهيانه واريز شود كه 6 ماهه اول سال 97 اين مبلغ را دريافت كرده ايم و در تفاهمنامه تأمين اجتماعي مقرر شد %60روكش اسناد استخراج شده از HIS به همراه سي دي حداكثر تا پنجم ماه بعد به دفاتر اسناد پزشكي تأمين اجتماعي تحويل داده شود كه توسط بانك رفاه %60 بصورت علي الحساب ماهيانه پرداخت شود و 5 ماهه اول سال  97 به دانشگاه پرداخت شد. 
 
وي اضافه كرد: در همين راستا از اول ارديبهشت كه شروع بكار كرده ام، هر ماه يك پرداختي كارانه به پزشكان و پرسنل داشته ايم و بسياري از مطالبات سال قبل پرسنل از قبيل حق مأموريت، حق فني، محروميت از مطب، ديون و ..... پرداخت شده است و پرداخت مطالبات پرسنلي سال 97 نيز در كميته تخصيص كه 5 و 20 هر ماه تشكيل مي شود با توجه به منابع در اختيار، تصميم گيري مي شود.
احمدي با بيان اينكه بازديد ها بطور مستمر جهت نظارت بر عملكرد واحدها انجام مي شود و كليه واحدها با يك چك ليست استاندارد ارزيابي خواهند شد گفت: تاكنون بازديد دوره اي از شبكه هاي نهبندان، طبس، قاين، فردوس، سرايان، درميان، بشرويه، زيركوه و بيمارستان وليعصر(عج)  صورت گرفته است.
وي همچنين اعلام كرد: تاكنون 4 مسئول مالي جديد در معاونت درمان، شبكه هاي بهداشتي درماني بشرويه، زيركوه و بيمارستان رازي تعيين شده است
 
 
احمدي صبحت هاي پايان خود را اينگونه بيان نمود:
وضعيت عمومي كشور شرايط خاصي است – تآمين دارو و ملزومات پزشكي از اولويتهاي اول دانشگاه هست كه با توجه به نقدينگي كه در اختيار واحدها قرار گرفته بايد توسط مديران بايد تدابير خاصي انديشيده شود .
•    دستورالعمل تشكيل كارگروه استقرار زنجير تأمين كالا و خدمات كه از طرف معاونت توسعه دانشگاه ابلاغ شده اگر در واحدها اجرايي شود كمك خوبي به مديريت هزينه ها در سال 97 خواهد كرد.
•    شعار سال 97 طبق فرمايش مقام معظم رهبري « حمايت از كالاي ايراني» هست كه بايد در امسال نيز مورد تاكيد باشد، اميد است كه  از پيچ تحريم ها عبور خواهيم كرد و در غالب شعار نخواهد ماند و در اين راستا در جلسات مسئولين امور مالي دانشگاه به اين مهم تأكيد شده  و اداره نظارت و پايش عملكرد مديريت مالي در بازديدهاي دوره اي به واحدها، اسناد مالي را از اين حيث، حسابداري خواهند نمود.
•    توصيه مي شود همكاران مالي استان نسبت به طراحي فرآيندها اقدام نمايند كه تأثير بسيار خوبي بر نظم و انظباط مالي خواهد داشت.
•    در پايان هر گونه پيشنهادي را در زمينه تأمين منابع مالي، بهبود فرآيندهاي مالي و مديريت منابع و مصارف كه از طرف همكاران مطرح شود با كمال ميل مي پذيريم كه پس از كارشناسي و تأييد مسئولين دانشگاه به مرحله اجرا در بياوريم.
 
 
 
منبع:
مديريت امور مالي
تعداد بازدید:
2644
تاریخ:
1397/08/26
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal